Pravidla pro odnímání certifikátů, recertifikaci a změnu rozsahu certifikace

Pozastavení účinnosti nebo odnětí certifikátu

Při nedodržení podmínek definovaných v jednotlivých postupech, za kterých byl certifikát vydán, má COV FD právo pozastavit účinnost certifikátu nebo certifikát odejmout. Vedoucí COV FD provede analýzu a rozhodne o přijatých opatřeních. COV FD vyrozumí písemně zákazníka o pozastavení účinnosti na dobu maximálně 6 měsíců nebo odnětí certifikátu. Pokud žadatel, jemuž byl certifikát pozastaven, nepožádá do stanovené doby o obnovení platnosti, je certifikát odejmut. Pokud žadatel zažádá o obnovení, COV FD postupuje dle bodu „Obnovení platnosti certifikátu“ uvedeném v Příručce jakosti. Pozastavení účinnosti nebo odnětí certifikátu může být provedeno také na základě žádosti držitele certifikátu.

COV vydává v těchto případech listiny Odejmutí certifikátu nebo Pozastavení platnosti certifikátu.

Obnovení platnosti certifikátu

Na základě žádosti zákazníka o obnovení platnosti certifikátu provede COV FD posouzení podle příslušných postupů (certifikačních schémat POSTUP IN 2008/18, POSTUP IN 2008/19, POSTUP IN 2008/20) v nezbytném rozsahu a vedoucí COV FD rozhodne na základě posouzení o obnovení/neobnovení certifikátu.

Recertifikace

O provedení recertifikace (opakovaného hodnocení) musí zákazník písemně požádat. Recertifikace se provádí podle postupů certifikace POSTUP IN 2008/18 až POSTUP IN 2008/20 s tím, že na základě podkladů od zákazníka a výsledků předchozích dozorových návštěv zodpovědný posuzovatel rozhodne o rozsahu zkoušení a posuzování.

Změna rozsahu certifikace

Změna rozsahu certifikace se provádí za podmínek a dle postupů POSTUP IN 2008/18, POSTUP IN 2008/19, POSTUP IN 2008/20. Původní certifikát je stažen a je vydán nový certifikát.


Vyřizování stížností a odvolání

Stížností se rozumí námitka proti postupu COV FD. Odvoláním se rozumí námitka proti rozhodnuti o řešení stížností.

Stížnosti a odvolání mohou být vzneseny písemně zákazníkem nebo třetí stranou k jakémukoliv problému. Po obdržení stížnosti (nebo odvolání) potvrdí COV FD písemně její přijetí. Vedoucí COV FD nebo zástupce vedoucího COV FD přezkoumá stížnost (odvolání) a rozhodne o její oprávněnosti. Pokud rozhodne o její neoprávněnosti, je zákazník písemně vyrozuměn do 14 dnů. V případě, že uzná stížnost (odvolání) za oprávněnou, je zahájeno její řešení. Do 14 dnů je zákazník informován buď o vyřešení stížnosti, nebo o skutečnosti, že stížnost se řeší s tím, že zákazník bude písemně nebo pomocí datové schránky vyrozuměn o závěrech do 30, resp. 60 dnů. O závěrech je zákazník písemně vyrozuměn. Pokud nedojde k dohodě, řeší odvolání a stížnosti Rada pro certifikaci COV FD. Pokud nedojde k dohodě ani na úrovni Rady pro certifikaci COV FD, má zákazník možnost obrátit se na nezávislý soud.