English Version

logo ČVUT

Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní


Charakteristika služeb Normativní dokumenty Dokumenty ke stažení Seznam certifikátů Kontakty

Certifikační orgán pro výrobky při Fakulty dopravní (dále jen COV FD) byl zřízen jako samostatné pracoviště na základě rozhodnutí Akademického senátu Fakulty dopravní ČVUT.
Úzce spolupracuje se Zkušební laboratoří Fakulty dopravní.

COV FD provádí certifikaci shody pro výrobky z oblasti železniční zabezpečovací techniky. COV FD má zaveden systém jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 a je akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 3196 (Osvědčení o akreditaci, Příloha osvědčení). Zároveň je držitelem Potvrzení o uznání způsobilosti hodnotitele bezpečnosti, vydaným Správou železnic, státní organizace.

Flexibilní rozsah akreditace

COV FD je přiznán flexibilní rozsah akreditace. Flexibilní rozsah akreditace neznamená ani vyšší, ani nižší úroveň důvěry v akreditované činnosti. V rámci flexibilního rozsahu může COV FD převzít zodpovědnost za řízení buď celého rozsahu akreditace, nebo jeho části, aniž by ČIA musel jednotlivé nové činnosti posuzování shody předem posuzovat, jinými slovy, COV FD může zařadit za splnění určitých podmínek do seznamu norem, podle kterých provádí hodnocení, nové normy, aniž by musel ČIA provádět u COV FD mimořádnou dozorovou návštěvu. Zákazník tedy může vybírat ze seznamu norem v příloze osvědčení a ze seznamu norem zavedených v rámci flexibilního rozsahu akreditace. COV FD zahrne do smlouvy o certifikaci skutečnost, že proces posuzování nebo jeho část bude provedena v rámci flexibilního rozsahu. Rovněž na certifikátu nebo v jeho příloze bude informace o tom, že proces posuzování nebo jeho část byla provedena v rámci flexibilního rozsahu.

COV FD nabízí zákazníkům službu:

 SlužbaCertifikační schéma
1. Posuzování shody železničních zabezpečovacích zařízení a řídicích systémů drážních vozidel s požadavky normy nebo jiného dokumentu POSTUP IN 2021/01, vydání č. 2, revize č. 0, kap. 2
(vychází ze schématu 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na hodnocení návrhu)

POSTUP IN 2021/01, vydání č. 2, revize č. 0, kap. 3
(vychází ze schématu 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na hodnocení návrhu a zkoušení)

POSTUP IN 2021/02, vydání č. 2, revize č. 0, kap. 2
(vychází ze schématu 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na hodnocení návrhu a auditu SM)

POSTUP IN 2021/02, vydání č. 2, revize č. 0, kap. 3
(vychází ze schématu 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na hodnocení návrhu, zkoušení a auditu SM)


Charakteristika služeb

1. Posuzování shody železničních zabezpečovacích zařízení a řídicích systémů drážních vozidel s požadavky normy nebo jiného dokumentu

COV FD udělí certifikát o shodě výrobku s požadavky příslušné normy/dokumentu na základě posouzení dokumentace, případně také na základě zkoušek provedených akreditovanými zkušebními laboratořemi dle podmínek stanovených žadatelem; COV FD si může vyžádat provedení dodatečných zkoušek na základě posouzení dokumentace. COV FD provádí posouzení shody výrobků specifikovaných v Příloze osvědčení s požadavky normy nebo jiného dokumentu; příslušné normy a jiné dokumenty specifikuje v podané žádosti žadatel podle seznamu norem uvedených také v Příloze osvědčení.

Postup certifikace pro tuto službu provádí COV FD podle interních dokumentů POSTUP IN 2021/01 „Postup posuzování shody s požadavky normy nebo jiného dokumentu – bez provádění dozorového auditu“ a POSTUP IN 2021/02 „Postup posuzování shody s požadavky normy nebo jiného dokumentu - s prováděním dozorového auditu“. COV FD provádí audity QMS s přihlédnutím k ČSN EN 50126-1, ČSN EN 50126-2, ČSN EN 50128, ČSN EN 50129.

COV FD může vydat dvě varianty certifikátů, lišících se dobou platnosti:

  1. V případě, že žadatel žádá o posouzení prototypu výrobku, COV FD neprovádí žádné další dozory a kontroly výrobku. COV FD vydá „Certifikát shody s normou nebo jiným dokumentem“. Doba platnosti certifikátu je neomezená, certifikát platí pouze pro jednoznačně identifikovaný výrobek.

  2. V ostatních případech (hromadná produkce výrobku) COV FD provádí následné dozory a kontroly výrobku podle postupu POSTUP IN 2008/16 „Postup provádění dozorového auditu“ a příručky kvality. COV FD vydá „Certifikát shody s normou nebo jiným dokumentem“. Certifikát má uvedenu dobu platnosti 5 let. Jestliže nebyla provedena žádná úprava, platnost certifikátu může být prodloužena na další dobu platnosti. Žadatel musí písemně požádat o toto prodloužení a musí písemně doložit, že nebyla na výrobku provedena žádná taková úprava. COV FD provede mimořádnou dozorovou návštěvu se zaměřením na prověření shody výrobku s předloženou dokumentací a podle výsledku vydá prodloužení na další dobu platnosti. Tento postup může být znovu opakován.Seznam normativních dokumentů

Seznam souvisejících normativních dokumentů je k dispozici v Příloze osvědčení.


Dokumenty ke stažení

Žádost o certifikaci*zadost_COV.docx
Ceník (aktualizace 1.3.2021)cenik.pdf
Práva a povinnosti žadatelů (aktualizace 9.4.2021)
(jsou přílohou smlouvy o certifikaci se zákazníkem)
prava.pdf
Rámcový přehled pravidel pro odnímání certifikátů, recertifikaci a změnu rozsahu certifikace, vyřizování stížností a sporů pravidla

*V případě zájmu o provedení certifikace musí žadatel žádost o certifikaci vyplnit.


Seznam vydaných a odejmutých certifikátů

Seznam vydaných certifikátů

Seznam stažených certifikátů

Seznam odejmutých certifikátů

Seznam pozastavených certifikátůKontakty

Adresa:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní
Fakulta dopravní ČVUT
Konviktská 20
110 00 Praha 1

JménoFunkceTelefonE-mail
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.vedoucí COV FD, posuzovatel2 2435 9555leso@fd.cvut.cz
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.zástupce vedoucího, posuzovatel2 2435 9549votruba@fd.cvut.cz
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. manažer jakosti, posuzovatel2 2435 9555fabera@fd.cvut.cz
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský posuzovatel2 2435 9530brandejsky@fd.cvut.cz
Ing. Dušan Kamenický, Ph.D.posuzovatel2 2435 9556kamendus@fd.cvut.cz
Ing. Alena Švarcováposuzovatel systému jakosti2 2435 9555kontaktujte vedoucího COV FD


Poslední aktualizace 19. 08. 2022