English Version

logo ČVUT

Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní
Autorizovaná a notifikovaná osoba


Charakteristika služeb Normativní dokumenty Dokumenty ke stažení Seznam certifikátů Kontakty

Certifikační orgán pro výrobky při Fakulty dopravní (dále jen COV FD) byl zřízen jako samostatné pracoviště na základě rozhodnutí Akademického senátu Fakulty dopravní ČVUT.
Úzce spolupracuje se Zkušební laboratoří Fakulty dopravní.

COV FD provádí certifikaci shody pro výrobky z oblasti železniční zabezpečovací techniky. COV FD má zaveden systém jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 a je akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 3196 (Osvědčení o akreditaci, Příloha osvědčení). Zároveň je držitelem Potvrzení o uznání způsobilosti hodnotitele bezpečnosti, vydaným SŽDC, které bylo prodlouženo v roce 2013 a v roce 2019.

ČVUT v Praze je autorizovanou osobou č. 268 (na základě rozhodnutí č. 10/2014 a rozhodnutí č. 8/2017 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ÚNMZ) a notifikovanou osobou č. 2601 pro oblast provozní a technické propojenosti evropského železničního systému podle Směrnice Evropského parlamantu a Rady č. 2008/57/ES, subsystém CCS (Řízení a zabezpečení). ČVUT je zařazeno do informačního systému NANDO (Notification of a Body).

Flexibilní rozsah akreditace

COV FD je přiznán flexibilní rozsah akreditace. Flexibilní rozsah akreditace neznamená ani vyšší, ani nižší úroveň důvěry v akreditované činnosti. V rámci flexibilního rozsahu může COV FD převzít zodpovědnost za řízení buď celého rozsahu akreditace, nebo jeho části, aniž by ČIA musel jednotlivé nové činnosti posuzování shody předem posuzovat, jinými slovy, COV FD může zařadit za splnění určitých podmínek do seznamu norem, podle kterých provádí hodnocení, nové normy, aniž by musel ČIA provádět u COV FD mimořádnou dozorovou návštěvu. Zákazník tedy může vybírat ze seznamu norem v příloze osvědčení a ze seznamu norem zavedených v rámci flexibilního rozsahu akreditace. COV FD zahrne do smlouvy o certifikaci skutečnost, že proces posuzování nebo jeho část bude provedena v rámci flexibilního rozsahu. Rovněž na certifikátu nebo v jeho příloze bude informace o tom, že proces posuzování nebo jeho část byla provedena v rámci flexibilního rozsahu.

COV FD nabízí zákazníkům tři druhy služeb:

 SlužbaCertifikační schéma
1. Posuzování shody železničních zabezpečovacích zařízení s požadavky normy nebo jiného dokumentu POSTUP IN 2008/18, verze 4
2. Posuzování shody součástí interoperabilityPOSTUP IN 2008/19, verze 5
3. Ověřování subsystémů evropského železničního systémuPOSTUP IN 2008/20, verze 4

Charakteristika služeb

1. Posuzování shody železničních zabezpečovacích zařízení s požadavky normy nebo jiného dokumentu

COV FD udělí certifikát o shodě výrobku s požadavky příslušné normy/dokumentu na základě zkoušek provedených akreditovanými zkušebními laboratořemi, resp. funkčních zkoušek provedených COV FD dle podmínek stanovených žadatelem a/nebo posouzení dokumentace. COV FD provádí posouzení shody výrobků specifikovaných v Příloze osvědčení s požadavky normy nebo jiného dokumentu; příslušné normy a jiné dokumenty specifikuje v podané žádosti žadatel podle seznamu norem uvedených také v Příloze osvědčení.

Postup certifikace pro tuto službu provádí COV FD podle interního dokumentu POSTUP IN 2008/18 „Postup posuzování shody železničních zabezpečovacích zařízení s požadavky normy nebo jiného dokumentu“.

COV FD může vydat dvě varianty certifikátů, lišících se dobou platnosti:

 1. V případě, že žadatel žádá o posouzení prototypu výrobku, COV FD neprovádí žádné další dozory a kontroly výrobku. COV FD vydá „Certifikát shody s normou nebo jiným dokumentem“. Na certifikátu není uvedena doba platnosti, certifikát platí pouze pro jednoznačně identifikovaný výrobek.

 2. V ostatních případech (hromadná produkce výrobku) COV FD provádí následné dozory a kontroly výrobku podle postupu POSTUP IN 2008/16 „Postup provádění dozorového auditu“ a příručky jakosti. COV FD vydá „Certifikát shody s normou nebo jiným dokumentem“. Certifikát má uvedenu dobu platnosti 5 let. Jestliže nebyla provedena žádná úprava, platnost certifikátu může být prodloužena na další dobu platnosti. Žadatel musí písemně požádat o toto prodloužení a musí písemně doložit, že nebyla na výrobku provedena žádná taková úprava. COV FD provede mimořádnou dozorovou návštěvu se zaměřením na prověření shody výrobku s předloženou dokumentací a podle výsledku vydá prodloužení na další dobu platnosti. Tento postup může být znovu opakován.


2. Posuzování shody součástí interoperability

V rámci posuzování součásti subsystému „Řízení a zabezpečení“ bude prokázáno zajištění splnění příslušných základních technických požadavků na součásti subsystému „Řízení a zabezpečení“ podle příslušných technických specifikací interoperability (TSI).

Postup certifikace pro tuto službu provádí COV FD podle interního dokumentu POSTUP IN 2008/19 "Postup posuzování shody součástí interoperability".

Posuzování shody se provádí v souladu s NV č. 133/2005 a následujícími technickými specifikacemi interoperability:

Konkrétně se jedná o provádění následujících postupů (modulů)

V případě posuzování dle Rozhodnutí Komise 2006/679/ES:
 • postup s přezkoušením typu (modul B) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci s postupem pro systém řízení kvality výroby (modul D) pro výrobní fázi nebo
 • postup s přezkoušením typu (modul B) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci s postupem pro ověření produktu (modul F) nebo
 • komplexní systém řízení jakosti s postupem přezkoumání návrhu (modul H2).
V případě posuzování dle Rozhodnutí Komise 2012/88/EU a Nařízení komise 2016/919:
 • postup „ES přezkoušení typu“ (modul CB) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci s postupem „Shoda s typem založená na systému řízení jakosti výrobního procesu“ (modul CD) pro výrobní fázi nebo
 • postup „ES přezkoušení typu“ (modul CB) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci s postupem „Shoda s typem na základě ověřování výrobku“ (modul CF) nebo
 • postup „Shoda založená na komplexním systému řízení jakosti a přezkou‘ení konstrukce“ (modul CH1) nebo
 • postup „Ověřování typu na základě zkušeností z provozu (vhodnost pro použití)“ (modul CV).
Výběr specifických modulů spočívá na žadateli, viz Formulář žádosti. Seznam postupů, detaily jednotlivých postupů a požadavky jsou součástí příručky jakosti a interních postupů a jsou k dispozici zákazníkovi k nahlédnutí na požádání.

V případě posuzování dle Rozhodnutí Komise 2006/679/ES pro součásti interoperability vydává COV FD dle výše uvedených postupů následující certifikáty:

 1. Certifikát o přezkoušení typu
 2. Certifikát o shodě s technickými specifikacemi interoperability nebo o shodě s evropskými specifikacemi.

V případě posuzování dle Rozhodnutí Komise 2012/88/EUS a Nařízení komise 2016/919 pro součásti interoperability vydává COV FD dle výše uvedených postupů následující certifikáty:

 1. Certifikát ES přezkoušení typu prvku interoperability
 2. Certifikát ES přezkoušení návrhu


3. Ověřování subsystémů evropského železničního systému

Ověřování subsystému je certifikační postup, kterým na požádání osoby odpovědné za zadání návrhu, konstrukce, provedení a uvedení subsystému do provozu, nebo za provozování subsystému nebo jejího zplnomocněného zástupce, usazených ve Společenství, kteří mají právní zájem na ověření subsystému (provozovatel subsystému), COV FD posuzuje shodu a potvrzuje, že posuzovaný subsystém:
 1. vyhovuje ustanovení vztažných právních předpisů, předpisů Evropské unie a požadavkům technických specifikací interoperability pro provozování subsystému,
 2. vyhovuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána.

Postup certifikace pro tuto službu provádí COV FD podle interního dokumentu POSTUP IN 2008/20 „Postup ověřování subsystémů evropského železničního systému“.

Posuzování shody se provádí v souladu s NV č. 133/2005 a následujícími technickými specifikacemi interoperability:

Konkrétně se jedná o provádění následujících postupů (modulů):

Pro ověření palubního zařízení dle Rozhodnutí Komise 2006/679/ES:

 • postup s přezkoušením typu (modul SB) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci s procedurou pro systém řízení kvality výroby (Modul SD) pro výrobní fáze nebo
 • postup s přezkoušením typu (modul SB) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci s procedurou ověření výrobku (modul SF) nebo
 • komplexní systém řízení kvality s přezkoumáním návrhu (modul SH2)

Pro ověření palubního subsystému dle Rozhodnutí Komise 2012/88/ES nebo Nařízení komise 2016/919 si výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený v Evropské unii může zvolit:

 • postup „ES přezkoušení typu“ (modul SB) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci s postupem „ES ověřování založené na systému řízení jakosti výrobního procesu“ (modul SD) nebo
 • postup „ES přezkoušení typu“ (modul SB) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci s postupem „ES ověřování založené na ověřování výrobku“ (modul SF) nebo
 • postup „ES ověřování založené na komplexním systému řízení jakosti a přezkoušení konstrukce“ (modul SH1)

Pro ověření traťového zařízení dle Rozhodnutí Komise 2006/679/ES si výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený v Evropské unii, může zvolit tyto možnosti:

 • postup ověření jednotky (modul SG) nebo
 • postup s přezkoušením typu (modul SB) pro fáze návrhu a vývoje v kombinaci s procedurou pro systém řízení kvality výroby (modul SD) pro výrobní fáze nebo
 • postup s přezkoušením typu (modul SB) pro fáze návrhu a vývoje v kombinaci s postupem ověření výrobku (modul SF) nebo
 • komplexní systém řízení kvality s postupem přezkoumání návrhu (modul SH2)

Pro ověření traťového subsystému dle Rozhodnutí Komise 2012/88/ES nebo Nařízení komise 2016/919 si výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený v Evropské unii může zvolit:

 • postup „ES ověřování založené na ověřování každého jednotlivého výrobku“ (modul SG) nebo
 • postup „ES přezkoušením typu“ (modul SB) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci s postupem „ES ověřování založené na systému řízení jakosti výrobního procesu“ (modul SD) pro výrobní fázi nebo
 • postup „ES přezkoušením typu“ (modul SB) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci s postupem „ES ověřování založené na ověřování výrobku“ (modul SF) nebo
 • „ES ověřování založené na komplexním systému řízení jakosti a přezkoušení konstrukce“ (modul SH1)

Výběr postupů (modulů) posuzování shody z možností výběru specifikovaných v konkrétní technické specifikaci interoperability pro použití v konkrétním postupu posuzování subsystému provádí provozovatel subsystému a požaduje jej u COV FD, viz Formulář žádosti..

Pro postup posouzení dle Rozhodnutí Komise 2006/679/ES pro posuzované subsystémy vydává COV FD dle výše uvedených postupů následující certifikáty:

 1. Certifikát o přezkoušení typu subsystému
 2. Certifikát o ověření subsystému

Pro postup posouzení dle Rozhodnutí komise 2012/88/EU nebo Nařízení komise 2016/919 pro posuzované subsystémy vydává COV FD dle výše uvedených postupů následující certifikáty:

 1. Certifikát ES přezkoušení typu subsystému
 2. Certifikát o ověření ES subsystému

COV FD zohlední při vydání certifikátu o přezkoumání typu subsystému a certifikátu o ověření subsystému vydaná prozatímní stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímní stanoviska o ověření subsystému a provede kontrolu, zda

 1. pro ověřovaný subsystém bylo vystaveno prozatímní stanovisko v etapě návrhu nebo výroby,
 2. výroba subsystému odpovídá návrhu, pro který bylo vystaveno prozatímní stanovisko, pokud stanovisko nebylo vystaveno v etapě výroby,
 3. ostatní prvky návrhu a výroby, které nebyly předmětem posouzení v rámci vydání prozatímního stanoviska v etapě návrhu nebo výroby, odpovídají technickým specifikacím interoperability.
V příloze Certifikátu bude konstatováno, že projekt je v souladu s právními předpisy a technickou dokumentací a uvedeny všechny neodvolané výhrady COV FD zapsané během provádění činností při posuzování shody; přílohou certifikátu jsou zprávy o prohlídce a o auditu vyhotovenými COV FD v souvislosti s jejími úkoly.

Prozatímní stanoviska jsou vydávána bez odkazu na akreditaci COV FD. COV FD akceptuje jiná Prozatímní stanoviska vydaná autorizovanou/notifikovanou osobou.Seznam normativních dokumentů

Seznam souvisejících normativních dokumentů je k dispozici v Příloze osvědčení.


Dokumenty ke stažení

Žádost o certifikaci v rámci výkonu činnosti Certifikačního orgánu pro výrobky při Fakultě dopravní *zadost_COV.doc
Žádost o posouzení v rámci výkonu činnosti autorizované osoby /notifikované osoby *zadost_AO.doc (27.4.2016)
Ceníkcenik.pdf
Práva a povinnosti žadatelů
(jsou přílohou smlouvy o certifikaci se zákazníkem)
prava.pdf
Rámcový přehled pravidel pro odnímání certifikátů, recertifikaci a změnu rozsahu certifikace, vyřizování stížností a sporů pravidla

*V případě zájmu o provedení certifikace musí žadatel žádost o certifikaci vyplnit.


Seznam vydaných a odejmutých certifikátů

Seznam vydaných certifikátů

Seznam stažených certifikátů

Seznam odejmutých certifikátů

Seznam pozastavených certifikátů

Seznam zastavených žádostí v rámci výkonu činnosti AO/NBKontakty

Adresa:
Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní
Fakulta dopravní ČVUT
Konviktská 20
110 00 Praha 1

JménoFunkceTelefonE-mail
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.vedoucí COV FD, posuzovatel2 2435 9555leso@fd.cvut.cz
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.zástupce vedoucího, posuzovatel2 2435 9549votruba@fd.cvut.cz
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. manažer jakosti, posuzovatel2 2435 9555fabera@fd.cvut.cz
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský posuzovatel2 2435 9530brandejsky@fd.cvut.cz
Ing. Dušan Kamenickýposuzovatel2 2435 9556kamendus@fd.cvut.cz
doc. Ing. Václav Šebesta, DrSc.posuzovatel systému jakosti2 6605 2060vasek@cs.cas.cz
Ing. Alena Švarcováposuzovatel systému jakosti2 2435 9555kontaktujte vedoucího COV FD
Lucie Zítková administrativní pracovnice2 2435 9541zitkova@fd.cvut.cz


Poslední aktualizace 31. 7. 2017